Search form

Matayo ma Peba 27:27

Geja Rɨgap Yesund Jɨ Malɨk Yomnɨko

(Mak 15:16-20; Yoan 19:2-3)

27Seg ket Roma gabmani mopyamɨmna geja rɨgap Yesund yiyo de tina wɨkopu met kara wɨngɨr wa, dɨde ket komkesa Roma geja rɨgap yɨpand tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yɨwatɨnto.