Search form

Matayo ma Peba 27:29

29Seg ton ket dɨngdɨng kai dɨra pɨla yogauko dɨde ket Ti mopɨnd ɨtemb dɨra yikito kingɨmna dɨra pɨla. Ɨ ket yɨpa buskak Tina yɨmjog yɨm wa yoramitawo kingɨmna kutɨp pɨla. Seg ket Ti wɨpɨnd kumop b'amka wuwenonj dɨde ket odede yɨt kɨma Tin jɨ malɨk omnɨka yiyeno da, “Simesime! Ju rɨga wa king!”