Search form

Matayo ma Peba 27:3

Yudas Iskariyotɨmna Uj gatab Yɨt

(Ɨtai 1:18-19)

3Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesum tɨb iyena rɨga Yudas odede mɨle yɨr yongonj rɨna re Yesund ongandam tɨrɨr yomno, ton ma sobijog na nony bebɨg awonj da, “Kon kea naemb negɨr mɨle yomnɨken Ti pɨlɨnd.” Seg ton ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa etendainonj teti (30) silba koin.