Search form

Matayo ma Peba 27:31

31Ɨ re ton Yesund jɨ malɨk omnɨka seg yomno, ton kea ɨtemb kobɨrgɨm yotokendawo dɨde ket Tinajog kobɨrgɨm yikoko, ngɨrpu Tin ket wɨp yiyo wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.