Search form

Matayo ma Peba 27:32

Yesund Wul B'agbagɨnd Yɨdrɨko

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Yoan 19:17-27)

32Ɨ re geja rɨgap Yesund wɨp yiyo, nyawɨnd ket ton yɨpa Kurene tunggam rɨga wɨpwɨp yomno nyɨ da Simon. Ɨ ket ton Simonɨnd danda kɨma yingawo Yesu ma wul b'agbag iyoyɨm.