Search form

Matayo ma Peba 27:35

35Ɨ re geja rɨgap Yesund wul b'agbagɨnd nil ke yɨdrɨko, ton ket Yesu ma kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes b'arena wɨba ke.