Search form

Matayo ma Peba 27:38

38Ɨ onggɨt wɨnɨnd kwa kea nɨmog negɨr raskol rɨga Yesu kɨma wul b'agbagɨnd edrɨko, yɨpa Tina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa Tina sawai yɨm tab ke.