Search form

Matayo ma Peba 27:40

40“Ɨ ɨte namb jɨ man rɨga. Man re mindot da, ‘Ɨta God ma yɨnamet iporken dem ɨ nowa bibɨr kɨma orangen dem.’ Sɨ molenggyam man yɨrkokar b'akae! Rada Man Godɨmna B'ɨga et, sɨ molenggyam gou wa ae wul b'agbag kumb ke.”