Search form

Matayo ma Peba 27:41

41Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yɨna mopyam sɨ rɨgap todaka Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga kɨma yɨpand Yesund jɨ malɨk omnɨka yiyeno towa wɨngɨrɨnd da,