Search form

Matayo ma Peba 27:44

44Ɨ osiemb nɨmog raskol rɨga yepiya re wul b'agbagɨnd ɨdrɨki ebnonda yɨpand Yesu kɨma, todaka kwa yɨpa wɨp nya ke Yesund kea ugaga yiyenonda.