Search form

Matayo ma Peba 27:45

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoan 19:28-30)

45Ɨ re lomtɨk awonj, sɨbɨbɨt komkesa gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd.