Search form

Matayo ma Peba 27:46

46Ɨ re ama rɨka sɨmana gatab tri (3) kɨlok awonj, Yesu b'okta kana ara yikenonj da, “Eli eli lema sabaktani?” —engendena yɨtkak da, “Kor B'u, Kor B'u, nangga pae Man Ken kak nɨaet?”