Search form

Matayo ma Peba 27:48

48Ɨ odenja ket towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga b'ɨtkonj ɨ ket nyɨ ɨngmatenapu matres pɨla gasa yokatonj ɨ ket tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggonj, ɨ dɨde ket soksok buskak ke yɨponj, ngɨrpu ket ɨtemb matres pɨla gasa yurowatonj Yesumna tugɨm wa onayam.