Search form

Matayo ma Peba 27:51

51Ɨ yɨr de, re Ton uj awonj, ɨtemb ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ɨnyɨnyɨnd b'ɨnyowendonj pumb ke ngɨrpu ama re de gou wa. Ɨ kwa daka gowukoi kea mumamuma aenonj dɨde kea kɨla b'akangka wuwenonj.