Search form

Matayo ma Peba 27:54

54Sɨ ɨtemb Roma andred (100) geja rɨga mopyam yet re Yesund wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam mɨle wɨp yomnonj dɨde opimemb geja rɨga yepiya re Yesund yɨr engenda yiyeno, ton kea yɨr angto jijɨg dɨde komkesa mɨle rɨna re aukɨto, sɨ ket ukoijog mogat kea ten akasinonj. Seg ton ket endento da, “Ɨmɨnjog e! Ɨtemb Rɨga re Godɨmna B'ɨga e.”