Search form

Matayo ma Peba 27:55

55Ɨ dɨde demb de jogjog kongga daka kea pajapaja Yesund yɨr ɨpkand wekenonj yepiya re Galili eriya ke Yesund yɨmta undoka dɨde yɨm okaena iyo.