Search form

Matayo ma Peba 27:56

56Ɨ opimemb kongga wa wɨngɨrɨnd toda kea dɨkɨnd wekenonj, Magdala tunggam Mariya ɨ Yakobo ake Yose towa mog Mariya, ɨ dɨde Jebedaimna b'ɨgawar wa mog.