Search form

Matayo ma Peba 27:6

6Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨgap opimemb silba koin esɨka eyento ɨ ket endento da, “Ɨtemb re ma rɨrɨrkɨpjog e onggɨtyam wulkɨp oramkam de yɨnamet gasa ongapapu pɨpmet wa, nokɨp opimemb re uj mɨra wulkɨp im.”