Search form

Matayo ma Peba 27:60

60Re ket seg ton yiyonj tina sisɨl gopmet wa rɨna re ton gɨmo yɨund yeskonj dɨde ket yoramitonj gopmet wɨngɨr wa ɨ dɨde ket ukoi gɨmo ururkena yiyonj onggɨt gɨmo yɨund oski gopmet mora utwangkam. Seg ton ket ɨtemb gopmet ke yiwatonj.