Search form

Matayo ma Peba 27:62

Geja Rɨgap Gopmet Yɨr Yengendo

62Ɨ Yesumna ujgɨm gopmet wa yoramito re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm B'angonjena Bibɨr nat. Sɨ onggɨt penaemb yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨga yɨpand Pilatom pɨlwa wuwonj.