Search form

Matayo ma Peba 27:63

63Ɨ ton ket Pilatond yomno da, “Sɨ ukoyam! Sɨn ɨta nonyɨnd yowamu da re ɨtemb b'anygɨnena rɨga yilo yɨbnonj, Ton kea odede yindenonj da, ‘Kon ɨta uj ke tutnyisɨn nowam bibɨrɨnd.’