Search form

Matayo ma Peba 27:64

64Sɨ onggɨt paemb man b'ingawa yoramite gopmet yɨr engendam ngɨrpu ama ra de nowam bibɨr, nokɨm da ke Tina b'auyaena rɨga tou dɨde yurowam ke Tina ujgɨm yakate. Seg ton ket kwa ke rɨga wumɨr ramneninem da Ton ke uj ke utnyis. Raemb odede tawɨk, rɨna re naska b'anygɨnena yɨt ke bebɨg aukonj re ma ukoi na, ajɨ ɨt re kikitumam b'anygɨnena yɨt ke tawɨk ra ɨtemb re ma sobijog bebɨg e pɨta tainy meranɨm.”