Search form

Matayo ma Peba 27:65

65Ɨ ket Pilato ten esmonggainonj da, “Nɨnda yɨr engenda geja rɨga emjina, ɨ ket wuyɨt dɨde waina wumɨr ke danda ondrasya b'obogɨl yɨrgong omnɨkam.”