Search form

Matayo ma Peba 27:7

7Sɨ ton ket yɨt yɨgleneno dɨde ket tɨrɨr yomno, sɨ ton ket onggɨt wulkɨp ke pam ke gasa omnɨka rɨgamna gou kɨpol yokato, nokɨm da ɨdenat tungg tɨb kesa rɨga wa gop eukapu pɨpmet tainy.