Search form

Matayo ma Peba 28:1

Yesu ma Utnyita

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Yoan 20:1-10)

1Ɨ onggɨt Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr seg ke naskajog bibɨr awonj re Sande na, ɨ onggɨt Sande sɨtawarjogɨnd Magdala tunggam Mariya ɨ dɨde ti nyɨmad Mariya ekonda gopmet yɨr ongongɨm.