Search form

Matayo ma Peba 28:11

Yɨr Engenda Geja Rɨga Waina Yɨdɨr Yɨt

11Ɨ onggɨt wɨnɨnd re osiemb kongga nɨmog ekonda b'auyaena rɨga wa pɨlwa, todaka kea odedend nɨnda yɨr engenda geja rɨga wuwonj taun wa dɨde ket wumɨr amnento yɨna mopyam sɨ rɨga komkesa mɨle gatab rɨna re aukɨto gopmetɨnd.