Search form

Matayo ma Peba 28:14

14Ɨ ra Roma gabmani mopyam rɨgat onggɨtyam wa gatab yɨdɨr yɨt tutkunj, sɨn ɨta tin nony ngɨmbla omnyu ɨ ket wɨn ɨdenatemb ket maka bebɨgɨnd taukindam.”