Search form

Matayo ma Peba 28:15

15Sɨ ket opimemb yɨr engenda geja rɨgap opimemb wulkɨp emdɨto dɨde ket ɨnaemb yɨt warabag yomnɨko rɨja na re yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap ten engauto opurenam. Sɨ kea onggɨtyam yɨt warabag auka yikenonj Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd ngɨrpu yu.