Search form

Matayo ma Peba 28:2

2Ɨ odedend ket ukoi jijɨg awonj, mop nokɨp Yonggyamɨmna aneru ikonj pumb tungg ke dɨde ket gɨmo yɨund oski gopmet mora wa yikonj ɨ dɨde ket ɨtemb gopmet mora utwangki gɨmo yururkitonj. Seg ket ton onggɨt gɨmo kumbɨnd omitonj.