Search form

Matayo ma Peba 28:20

20Ɨ ket wɨn opimemb rɨga ouyaena teyenindam komkesa yɨtkak owamam rɨna re Kon wen engaeninond. Sɨ yɨr de, Kon ɨta wɨn kɨma ita wɨnɨnd ngɨrpu ama ra de onggɨt gowukoi kikitumjog bibɨr wa.”