Search form

Matayo ma Peba 28:4

4Sɨ opimemb yɨr engenda geja rɨgap ma sobijog na moga yuwado ɨtemb aneru, sɨ ton kea kaktɨtɨ aukɨto dɨde ket uj rɨga pɨla na ɨtkobɨki wekenonj.