Search form

Matayo ma Peba 28:5

5Ɨ ɨtemb aneru osiemb kongga nɨmog amnonj da, “Goro wɨn moga tawa! Mop nokɨp kon wumɨr en da wɨn Yesu na orakam otupya yena re wul b'agbagɨnd yɨdrɨko.