Search form

Matayo ma Peba 28:7

7Sɨ wɨn wanakana eka Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa ɨ ket ten wumɨr tamninya da, ‘Ton kea utnyis uj ke. Yɨr de, Ton naska e yik de Galili wa, ajɨ wɨn yɨmta kaim wuyɨt dem dɨde ket amaemb de wɨn Tin yɨr ongya dem.’ Seg, kor ɨnsimaemb yɨt wen wumɨr omnam.”