Search form

Matayo ma Peba 28:9

9Ɨ nyawɨnd odedend ket Yesu ten wɨpwɨp amnonj dɨde ket amnonj da, “Simesime!” Sɨ osiemb kongga nɨmog Yesum wus wa tetkonda ɨ ket kumsos b'amkonda dɨde ket Tina pɨs esopaya kɨma Tin yewangayonda.