Search form

Matayo ma Peba 3

Baptiso Yoanɨmna Pɨtapɨta Omneni Yɨtkak

(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9, 15-17; Yoan 1:19-28)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd baptiso Yoan ikonj wul kesa tungg wa de Yuda eriyand dɨde ket odede yɨtkak pɨtapɨta amneninonj 2da, “Wɨn gar engenjinam negɨr mɨlem pɨlke Godɨm pɨlwa! Mop nokɨp pumb tungg re ke ɨte ke wa wus nate ainy.” 3Mop nokɨp onggɨt baptiso Yoanɨmna yɨtkak re bageyam Isayamna tugɨm ke opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp omnam e ɨt re da,

“Ɨta ukoi ara b'emoka pɨta tainy dem wul kesa tunggɨnd da,

‘Wɨn Yonggyamɨm nya ɨspɨkaindam,

ɨ Tina menonpu nya dɨmdɨm omnɨkaindam.’”

4Ɨ ɨtemb Yoan kobɨrgɨm b'ikoki eyeninonj re kamel ngɨi ke omnɨki na, ɨ b'angga gɨm rob ke b'ibgi tina robmopɨnd, ɨ dɨde ti owou re nok na koka dɨde tɨbam wui. 5Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨga wuwenonj ti pɨlwa Yerusalem taun ke ɨ komkesa Yuda eriya ke ɨ dɨde komkesa Yordan kɨlɨm wuswus eriya ke. 6Ɨ ton ket towaina negɨr mɨle pɨtapɨta omnena eyento dɨde ket Yoanɨm pɨlke baptiso yokateno de Yordan kɨlɨmɨnd.

7Ɨ re Yoan yɨr anginonj jogjog Parisai rɨga ake Sadukai rɨga menonɨnd ti pɨlwa baptiso okatam, ton ten amninonj da, “Wɨn negɨr guda kɨma gɨrem waina b'ɨgawar! Yet wen wumɨr amninonj da wɨn b'ogla b'ɨtkenindam Godɨmna ukoi soro kɨma b'ɨsagɨkam pɨlke rɨnte ra ik dem? 8Sɨ onggɨt paemb ra wɨn singi engenda baptiso okatam, sɨ wɨn b'obogɨl garjog ke ɨmɨnjog engenjinam waina negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, dɨde ket onggɨt engendi mɨle rɨrɨrɨnd kɨp kɨma mɨlend wɨmena tuwenyɨt. 9Ɨ wɨn goro walenggyam odede b'asourena kɨma nonyɨk b'atɨmdeninam da, ‘Sɨn re God ma obagɨki Abraamɨmna b'ɨga im.’ Mop nokɨp kon kea wen amninyɨn da God rɨrɨr e onggɨt gɨmo wa pɨlke Abraamɨmna b'ɨga tawɨnkiny. 10Sɨ yapa re kea wul mop wus nate yɨbɨm ɨgogɨm. Sɨ yonggyam ɨta onggɨt yapa ke komkesa wul ɨgka teyeniny rɨnsim re maka b'ogɨl kɨp ejagɨkanj, dɨde ton ket wul wa teskokiny so omnɨkam. 11Ɨ kon wen nyɨ kaim baptiso omnɨka eyeninyɨn negɨr mɨlem pɨlke engendam Godɨm pɨlwa. Ajɨ kor kak ke ɨta yɨpa dandajog rɨga ik yaina danda re Ti pumbjog wa e ajɨ koina re goujog wa e. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak iyenam. Ɨ Ton wen baptiso omnɨka teyeniny ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae dɨde wul dɨmɨl kae. 12Ɨ Ton ɨta Ti yɨmɨnd owoukɨp iukapu sabol yowam, sɨ Ton ɨta Tina owou erngokapu pɨpmetɨnd komkesa uwakurki owoukɨp sabol ke ouroka teyeniny dɨde ket pumb wa b'ɨtɨskeniny rɨbɨm uturenam. Nokɨm da ɨdenat Ton b'ogɨlyam owoukɨp tekalneniny mogjɨ kesa kɨp dɨde au wa pɨlke. Ɨ ra Ton onggɨtyam wɨko seg omɨny, Ton ɨta ket b'ogɨlyam owoukɨp taramkiny owoukɨp ongapapu met b'ɨga wa, ajɨ Ton ket mogjɨ kesa kɨp dɨde au so tamnɨkiny osouka kesa wul ke.”

Yesu Baptiso Yokatonj

(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu Galili eriya ke opendonj de Yordan kɨlɨm wa Yoanɨm pɨlke baptiso okatam. 14Ajɨ Yoan Tin pop yɨswangonj odede yɨt kɨma da, “Kon kolenggyam b'ogla baptiso okasɨn Mor pɨlke, ajɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Men baptiso omnam. Sɨ nangga pae Man metket kor pɨlwa baptiso okatam?” 15Ajɨ Yesu daka tin mɨra yomnonj da, “Man b'ogla otade ɨnjɨkite Ken baptiso omnam. Mop nokɨp odede nya ke komkesa negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle rɨrɨrkɨp omnam re meranɨm b'ogɨljog e omnɨkam.” Sɨ re Yesu onggɨtyam yɨt yopulitonj, Yoan ket ɨnjɨkitonj Tin baptiso omnam. 16Ɨ re Yesu baptiso yokatonj, odenja Ton ket kɨlɨm nyɨ ke oblendonj. Sɨ ket wub Tinɨm ɨpangendonj dɨde ket Ton Godɨmna Wɨngawɨngand yɨr iyonj gimai pɨla inkand dɨde igitand Ti kumbɨnd. 17Ɨ ket odenja wub kumb ke nonykokɨt yindonj da, “Ɨtemb re Koina b'ɨga e yena re Kon singi yiyenyɨn. Sɨ Kon ukoi sam en Tinɨm.”