Search form

Matayo ma Peba 3:1

Baptiso Yoanɨmna Pɨtapɨta Omneni Yɨtkak

(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9, 15-17; Yoan 1:19-28)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd baptiso Yoan ikonj wul kesa tungg wa de Yuda eriyand dɨde ket odede yɨtkak pɨtapɨta amneninonj