Search form

Matayo ma Peba 3:11

11Ɨ kon wen nyɨ kaim baptiso omnɨka eyeninyɨn negɨr mɨlem pɨlke engendam Godɨm pɨlwa. Ajɨ kor kak ke ɨta yɨpa dandajog rɨga ik yaina danda re Ti pumbjog wa e ajɨ koina re goujog wa e. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak iyenam. Ɨ Ton wen baptiso omnɨka teyeniny ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae dɨde wul dɨmɨl kae.