Search form

Matayo ma Peba 3:13

Yesu Baptiso Yokatonj

(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu Galili eriya ke opendonj de Yordan kɨlɨm wa Yoanɨm pɨlke baptiso okatam.