Search form

Matayo ma Peba 3:15

15Ajɨ Yesu daka tin mɨra yomnonj da, “Man b'ogla otade ɨnjɨkite Ken baptiso omnam. Mop nokɨp odede nya ke komkesa negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle rɨrɨrkɨp omnam re meranɨm b'ogɨljog e omnɨkam.” Sɨ re Yesu onggɨtyam yɨt yopulitonj, Yoan ket ɨnjɨkitonj Tin baptiso omnam.