Search form

Matayo ma Peba 3:3

3Mop nokɨp onggɨt baptiso Yoanɨmna yɨtkak re bageyam Isayamna tugɨm ke opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp omnam e ɨt re da,

“Ɨta ukoi ara b'emoka pɨta tainy dem wul kesa tunggɨnd da,

‘Wɨn Yonggyamɨm nya ɨspɨkaindam,

ɨ Tina menonpu nya dɨmdɨm omnɨkaindam.’”