Search form

Matayo ma Peba 3:4

4Ɨ ɨtemb Yoan kobɨrgɨm b'ikoki eyeninonj re kamel ngɨi ke omnɨki na, ɨ b'angga gɨm rob ke b'ibgi tina robmopɨnd, ɨ dɨde ti owou re nok na koka dɨde tɨbam wui.