Search form

Matayo ma Peba 3:5

5Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨga wuwenonj ti pɨlwa Yerusalem taun ke ɨ komkesa Yuda eriya ke ɨ dɨde komkesa Yordan kɨlɨm wuswus eriya ke.