Search form

Matayo ma Peba 3:7

7Ɨ re Yoan yɨr anginonj jogjog Parisai rɨga ake Sadukai rɨga menonɨnd ti pɨlwa baptiso okatam, ton ten amninonj da, “Wɨn negɨr guda kɨma gɨrem waina b'ɨgawar! Yet wen wumɨr amninonj da wɨn b'ogla b'ɨtkenindam Godɨmna ukoi soro kɨma b'ɨsagɨkam pɨlke rɨnte ra ik dem?