Search form

Matayo ma Peba 3:9

9Ɨ wɨn goro walenggyam odede b'asourena kɨma nonyɨk b'atɨmdeninam da, ‘Sɨn re God ma obagɨki Abraamɨmna b'ɨga im.’ Mop nokɨp kon kea wen amninyɨn da God rɨrɨr e onggɨt gɨmo wa pɨlke Abraamɨmna b'ɨga tawɨnkiny.