Search form

Matayo ma Peba 4

Yesu Satanamna Otonkena Akasinonj

(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Ɨ ket Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Yesund wɨp yiyonj de wul kesa tungg wa Satanam pɨlke otonkena okatam. 2Ɨ onggɨt kak ke re ket Yesu owou uwabɨka wɨn yokatonj poti (40) bibɨr dɨde poti (40) sɨwɨny kɨma, Ton re ket owoupa na yɨbnonj. 3Ɨ otonkena rɨga Satana ikonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yomnonj da, “Rada Man Godɨmna B'ɨga et, sɨ Man onggɨtyam gɨmo engaine engendam sanam.” 4Ajɨ Yesu mɨra yomnonj da,

“Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Rɨgat ma owou nena kae yilo yɨbɨm,

ajɨ kwa komkesa opureni yɨtkak kae yilo yɨbɨm

rɨnsim re God Tina tugɨm ke apureniny.’”

5Ɨ ket Satana Yesund wɨp yiyonj yɨna taun wa, ɨt re Yerusalem taun, dɨde ket Tin yonyitonj yɨnamet papkak petɨrɨnd. 6Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Rada Man Godɨmna B'ɨga et, Man Molenggyam b'atiyakite de gou wa! Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

‘God opima Tina aneru mornɨm tengainy.

Ɨ ton ket men towaina yɨm kumbɨnd motowami.

Sɨ onggɨt paemb man ma osiya ket moina pɨs taskisɨt motɨr kumbɨnd.’”

7Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “Ɨ kwa daka yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Man goro Yonggyam mor Godɨnd otonkenyɨt.’” 8Ɨ ket Satana b'usaya Yesund wɨp yomnonj de ukoijog uskiuski dor papkak kumb wa, dɨde ket Tin youyaukurinonj komkesa gowukoi kantri dɨde towaina komkesa b'ogɨl ɨnyomarena kɨma mɨle dɨde gasa. 9Seg ton ket Yesund yomnonj da, “Ra man kor pɨlɨnd kumsos b'atɨmket ken ewangayam, kon opima onggɨtyam komkesa gasa mor motgoninyɨn.” 10Ɨ ket Yesu tin yomnonj da, “Satana! Man ewaikite kor pɨlke. Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Man b'ogla ewangaya yiyene Yonggyam mor Godɨnd.

Ɨ ket Tinɨm nena wɨko omnɨka yiyenae!’”

11Ɨ ket Satana Yesund yɨraronj. Seg ket aneru tuwonj Ti pɨlwa dɨde ket Tin yɨm yokawo.

Yesu Tina Wɨko Yotomonj

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12Ɨ re Yesu utkundonj da rɨgap kea baptiso Yoanɨnd sɨbɨbmet met wa yoramito, Ton ket Galili eriya wa yikonj. 13Ɨ Ton ket Najaret tungg yɨraronj dɨde ket yikonj Kaparnaum taun wa wɨmenam. Sɨ Kaparnaum taun re sɨpa yuru nat yɨbnonj de Jebulon dɨde Naptali eriya wɨngɨrɨnd. 14Sɨ nangga pena Yesu yikonj onggɨt eriya wa re nok mana da ɨdenat bageyam Isayamna tugɨm ke opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp omɨny ɨt re da,

15“Jebulon gou dɨde Naptali gou re sɨpa yuru nasi ebnya.

Ɨ ton re Yordan kɨlɨm tab nasi ebnya Galili eriyand

ogenaya da God ma obagɨki kesa rɨga waina tungg i.

16Ɨ rɨga yepim re wekeny sɨbɨbɨnd,

ɨta ukoijog ngaya yɨr ongi dem.

Ɨ rɨga wanɨm yepim re wekeny ujɨmna kara wɨngɨrɨnd,

ngayat opima ten ɨnyowaya teyeniny dem.”

17Sɨ onggɨt wɨn natemb ket Yesu b'atomonj odede yɨtkak pɨtapɨta omnenam da, “Wɨn gar engenjinam negɨr mɨlem pɨlke Godɨm pɨlwa! Mop nokɨp pumb tungg re ke ɨte ke wa wus nate ainy.”

Naskajog B'auyaena Rɨga Imdam

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Ɨ re Yesu Galili sɨpa yuru nata yikenenonj, sɨ yɨpa wɨnɨnd Ton nɨmog nanyɨnggan yɨr angonj, osi re Simon ogenaya da Petro dɨde ti yɨnggan Andrea. Ɨ onggɨt wɨnɨnd osiemb nanyɨnggan sɨpa wa gɨr b'ɨskena nat ebnonda, nokɨp ton re kabum ɨwɨka rɨga na ebnonda. 19Ɨ ket Yesu ten amnonj da, “Ayo tetka, yɨmta nundoka! Ɨ kon rɨga ɨwɨka mi wen tamnyɨn odede rɨngmi re wɨn kabum ɨwɨka eyeninya.” 20Ɨ odenja ton gɨr erarkinonda dɨde ton ket Tin yɨmta yundokonda. 21Ɨ ɨngkek re ket Yesu wɨp wa b'ɨsonkitonj, Ton kea nɨmog nanyɨnggan yɨr angonj, Jebedaimna b'ɨga nɨmog Yakobo ake Yoan. Ɨ onggɨt wɨnɨnd ton towa b'u Jebedai kɨma gɨga nat ebnonda dɨde ket gɨr na angonjento. Ɨ Yesu ket ten ara emokonj Tin yɨmta undokam. 22Sɨ ton odenja ket gɨga yɨraronda dɨde kwa towa b'und da. Ɨ ket Yesund yɨmta yundokonda.

Yesumna Ouyaena dɨde Kopa Rɨga Ɨsakendam Wɨko

(Luk 6:17-19)

23Ɨ re ket Yesu yikenonj kupka Galili eriya nata, Ton Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata rɨga ouyaena eyeninonj, ɨ ket pumb tungg gatab b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj, ɨ dɨde ket rɨga wa wɨngɨrɨnd komkesa b'engabenga wɨp kopa rɨga ɨsakka eyeninonj. 24Sɨ Yesum gatab yɨdɨr yɨt re kea warabag auka yikenonj kupka Siriya kantri nata. Ɨ ket rɨgap komkesa kopa rɨga Ti pɨlwa eyento, opi re jogjog b'engabenga wɨp kopa rɨga, ɨ ukoijog kopa b'angnena kɨma rɨga, ɨ negɨr wɨngawɨnga ke imdi rɨga, ɨ nony kesa tumol aembɨka kɨma sap otendena kopa rɨga, ɨ dɨde dɨmɨr kopa rɨga. Sɨ Ton ket kea ten ɨsagɨka eyeninonj. 25Ɨ ket jogjog rɨga bobop Galili eriya ke ɨ Dekapoli eriya ke ɨ Yerusalem taun ke ɨ Yuda eriya ke ɨ dɨde Yordan kɨlɨm yɨpa tab ke wuwenonj Yesum pɨlwa, dɨde ket Tin yɨmta undoka yiyeno.