Search form

Matayo ma Peba 4:10

10Ɨ ket Yesu tin yomnonj da, “Satana! Man ewaikite kor pɨlke. Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Man b'ogla ewangaya yiyene Yonggyam mor Godɨnd.

Ɨ ket Tinɨm nena wɨko omnɨka yiyenae!’”