Search form

Matayo ma Peba 4:13

13Ɨ Ton ket Najaret tungg yɨraronj dɨde ket yikonj Kaparnaum taun wa wɨmenam. Sɨ Kaparnaum taun re sɨpa yuru nat yɨbnonj de Jebulon dɨde Naptali eriya wɨngɨrɨnd.