Search form

Matayo ma Peba 4:14

14Sɨ nangga pena Yesu yikonj onggɨt eriya wa re nok mana da ɨdenat bageyam Isayamna tugɨm ke opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp omɨny ɨt re da,