Search form

Matayo ma Peba 4:16

16Ɨ rɨga yepim re wekeny sɨbɨbɨnd,

ɨta ukoijog ngaya yɨr ongi dem.

Ɨ rɨga wanɨm yepim re wekeny ujɨmna kara wɨngɨrɨnd,

ngayat opima ten ɨnyowaya teyeniny dem.”