Search form

Matayo ma Peba 4:17

17Sɨ onggɨt wɨn natemb ket Yesu b'atomonj odede yɨtkak pɨtapɨta omnenam da, “Wɨn gar engenjinam negɨr mɨlem pɨlke Godɨm pɨlwa! Mop nokɨp pumb tungg re ke ɨte ke wa wus nate ainy.”